POETRY

SLAM

SM

2024

Regler

Läs alla regler noga innan du deltar.

Regelboken

Bisittare

Assistent till slammaster som hjälper till med tidtagning och poängräkning.

Bout

Tävlingsomgång.

Förpoet

Poet utom tävlan som inleder ett bout för att juryn ska ha en gemensam referens, även kallad kalibrerings- eller offerpoet.

Jury

Fem grupper (i undantagsfall tre) bestående av en eller flera personer, utsedda ur publiken, som på varje dikt sätter poäng mellan 0,0 och 10,0.

Jäv

När en jurymedlem eller MC är partisk och därmed riskerar att påverka juryns bedömning.

MC

Master of ceremonies, konferencier.

Rankningspoäng

Ett sätt att summera resultatet från alla kvalbout som innebär att poeten som vinner ett bout får ett poäng, poeten som kommer tvåa får två, och så vidare.

Rekvisita

Tillbehör utöver läshjälpmedel (papper, telefon eller dylikt) som används för att förstärka framförandet, otillåtet.

Slammaster

Representant för tävlingsledningen och ansvarig över boutet, sköter tidtagning och poängräkning samt fattar beslut som har med tävlingen att göra.

Slamort

Ort som arrangerar lokala Poetry slam-tävlingar och tar ut lag till SM.

Tävlingsledning

Personer som under SM ser till att tävlingen fungerar och tar hand om frågor vad gäller regelbrott, meningsskiljaktigheter och diskvalificering.

1 ALLMÄNNA REGLER

I SM kan poeter delta i två tävlingar: den individuella tävlingen och lagtävlingen. Tävlingarna hålls fristående från varandra.

1.1 Grundregler för den individuella tävlingen

Dikterna ska vara originaltexter framförda av poeten själv. Framförandet ska ske inom en tidsram av tre minuter och nio sekunder. Tidsövertramp ger minuspoäng. Tidtagningen börjar när poeten säger första ordet eller påbörjar framträdandet på annat sätt. Även introduktion till dikten räknas in i tidsramen. Dikten ska framföras utan rekvisita, musikinstrument, inspelad musik eller andra effekter.

1.2 Grundregler för lagtävlingen

Dikterna ska vara originaltexter framförda av minst två poeter och skrivna av minst en av poeterna på scen. I övrigt gäller samma grundregler som för den individuella tävlingen.

1.3 Juryn

Ansvarig slammaster och/eller MC väljer fem frivilliga jurygrupper ur publiken strax innan tävlingen börjar. En jurygrupp kan bestå av en eller flera personer. En jurygrupp ska inte vara jävig. Varje jurygrupp delar ut poäng mellan 0,0 och 10,0 för dikten och framförandet som helhet. Högsta och lägsta poängtal stryks och återstående poäng summeras – detta blir diktens poäng. Sammanräkningen sker direkt efter framförandet. I de fall då det inte finns någon annan möjlighet kan tre istället för fem jurygrupper användas. Då summeras samtliga poäng och blir diktens poäng. Detta ska endast ske i undantagsfall. Om en fulltalig och ojävig jury inte går att få fram är tävlingsledningen fri att lösa situationen på det sätt den finner lämpligt.

1.4 Originaltexter

Det är tillåtet att härma, imitera eller citera andra personer, deras texter, melodier eller åtbörder i en dikt. Åhörarna ska inte förledas att tro att ett citat kommer från poeten själv. Eventuella parafraser ska antingen vara gjorda på kända verk eller ska källan nämnas under framförandet. Om poeten citerar en annan poet måste detta framgå tydligt.

1.5 Rekvisita och andra effekter

Poeten får i sitt framförande inte använda någon form av rekvisita. Det är tillåtet att läsa från exempelvis papper eller mobiltelefon, men dessa får endast användas som hjälpmedel och inte för att skapa en konstnärlig effekt. Detsamma gäller sådant som redan finns på scenen, exempelvis mikrofoner, stativ och notställ. Nödvändiga hjälpmedel så som rullstol eller kryckor är självklart tillåtna. Poeten får klä sig på det sätt hen önskar, men kläderna får inte användas för att på något sätt kommentera eller förstärka dikten som framförs eller öka den konstnärliga effekten. Kläderna får inte heller tas av under framförandet.

1.6 Upprepning

Dikter får inte upprepas under tävlingsdagarna. Om en poet deltar i både den individuella tävlingen och lagtävlingen gäller detta båda tävlingarna – en dikt från den individuella tävlingen får inte upprepas i lagtävlingen och vice versa. Ett undantag medges dock – den så kallade favoritregeln. Den innebär att det är tillåtet att upprepa en av dikterna från kvaldagarna i den individuella finalen. Poeten får själv välja vilken dikt hen vill upprepa och när under finalen den ska framföras.

1.7 Tidsövertramp

Tidsövertramp ger 0,5 poängs avdrag för varje hel tiosekundersperiod efter tre minuter. 03:00–03:09 ger alltså inget avdrag, 03:10–03:19 ger 0,5 poängs avdrag, 03:20–03:29 ger 1,0 poängs avdrag, och så vidare. Tiden avrundas nedåt till hela sekunder. När fem minuter har gått har slammaster rätt att avbryta framförandet. Avbrutna framföranden poängsätts och räknas till resultatet. Om tiden överstiger 15 minuter diskvalificeras poeten eller laget automatiskt.

1.8 Vid lika poängsumma

Om två eller flera tävlande slutar på samma poäng avgörs utgången efter följande principer och i följande ordning: 1. högst poängsumma inklusive de strukna poängen 2. högst mittpoäng. Om de tävlande ändå inte går att skilja åt får de delad placering.

1.9 Regelbrott

Överträdande av reglerna om originaltext, upprepning eller rekvisita leder till diskvalificering. Om slammaster, MC, publiken eller någon i juryn upplever att poeten bryter mot någon av dessa regler ska detta påtalas så fort framträdandet är slut, till slammaster, bisittare eller MC. Slammaster är tävlingsledningens representant på plats. Hen har absolut makt att avgöra huruvida en poet ska fällas eller inte. En tydlig och uppenbar fällning, exempelvis tidsövertramp, sker innan nästa poet börjar läsa. Mer avancerade fällningar, så som upprepning av dikt, sker innan boutet förklaras slut. Protester efter fällning kommer inte att beaktas. Vid gränsfall bör slammaster hellre fria än fälla. Vid diskvalificering ska det vara mycket tydligt att det har skett ett brott mot reglerna.

1.10 Återbud och avbrott

Om en poet som har blivit uttagen lämnar återbud innan tävlingarna har hunnit starta kan slamorten ersätta denna med en reserv. Om ingen reserv finns att tillgå kan tävlingsledningen anta ytterligare en individuellt anmäld poet. Om en poet avbryter tävlingen efter att hen har deltagit i sitt första bout kan hen inte ersättas av en reserv eller en individuellt anmäld poet. Kvarvarande poeter från slamorten kan fortfarande ställa upp i tävlingen även om en poet har lämnat återbud eller avbrutit. Om en poet som ska delta i lagtävlingen lämnar återbud eller avbryter kan laget fortfarande tävla så länge det uppfyller grundreglerna.

1.11 Diskvalificering och portning

En poet som exempelvis använder rekvisita eller läser längre än 15 minuter diskvalificeras från det bout som regelbrottet sker i. Poängen sätts till 0,0 och poeten räknas som sist placerad. Poeten är dock fri att fortsätta tävla i kommande bout. Om en poet hotar, kränker, trakasserar, brukar våld eller på annat sätt agerar lagstridigt mot tävlande, personal eller annan person med anknytning till tävlingen har tävlingsledningen rätt att diskvalificera och porta den tävlande från hela SM, i samråd med anmälaren och eventuell inkopplad myndighet.

1.12 MC

MC för varje bout ska vara neutral och inte favorisera någon tävlande poet eller vara jävig på annat sätt, positivt eller negativt. Hen ska leda boutet framåt på ett underhållande men neutralt sätt. MC är skyldig att se till att hen kan uttala de tävlande poeternas namn korrekt. Innan tävlingen börjar är MC ansvarig för att presentera reglerna och ge riktlinjer till jurygrupper och publik, enligt instruktioner från tävlingsledningen. MC får inte ändra spelreglerna när tävlingen väl har börjat, till exempel ge nya riktlinjer till jurygrupperna om poängsättning eller uppmuntra publiken till att jubla eller bua åt höga eller låga poäng. MC ska inte uppmuntra till fingerknäppningar när poeter läser.

1.13 Slammaster och bisittare

Slammaster är utsedd av och en del av tävlingsledningen, och är ansvarig för boutet. Hen tar alla exekutiva beslut som behöver tas på plats. Under finalerna ska slammaster ha en bisittare som hjälper till med tidtagning och kontrollräkning samt fungerar som bollplank vid tuffa beslut.

1.14 Personer på scen

De som får vara på scen är MC, slammaster, bisittare, tävlingsledning, tekniker, tävlande poeter samt personer för poetens eventuella behov av assistans. Ingen annan får vara på scen. Om någon tar sig upp på scenen utan arrangörernas tillåtelse har arrangörerna rätt att porta personen från evenemanget.

1.15 Droger och alkohol

Det råder nolltolerans mot droger under evenemanget. Tävlande, besökare eller ansvariga (tävlingsledning, MC, tekniker etc.) som ertappas avvisas från lokalen. Även personer som upplevs som påtagligt berusade kan avvisas. Misstänkta brott polisanmäls.

2 LAGTÄVLINGEN

2.1 Max tolv lag deltar i lagtävlingen.

Man behöver inte ha kvalat in till den individuella tävlingen för att anmäla eller delta i ett lag.

2.2 Platserna i tävlingen fördelas enligt först-till-kvarn-principen.

I lagfinalens grundomgång läser alla lag. De två lag som får högst poäng läser i en finalduell.

2.3 Inför grundomgången lottas läsordningen.

I finalduellen singlar lagen slant under MC:s överseende, och det lag som vinner bestämmer läsordningen.

3 DEN INDIVIDUELLA TÄVLINGEN

I den individuella tävlingen tävlar poeterna som en del av en slamort. Det är också möjligt att tävla som individuellt anmäld (se 3.7).

3.1 Att ställa upp som slamort i SM

För att en slamort ska få ställa upp i SM krävs minst tre tävlingstillfällen som sker på olika datum att grundreglerna för Poetry slam följs vid tävlingstillfällena att tävlingstillfällena är utannonserade i tid och verifierbara i efterhand att tävlingstillfällena är öppna för allmänheten, både vad gäller poeter och publik. Slutgiltig tolkning gör tävlingsledningen för SM.

3.2 Kvalbout

Under SM hålls sex individuella kvalbout per dag under två dagar, det vill säga sammanlagt tolv bout. I varje kvalbout representeras varje anmäld slamort av en poet. Varje poet deltar i tre kvalbout. I varje kvalbout läser de tävlande poeterna en dikt var.

3.3 Läsordning

Slamorternas läsordning i varje bout lottas slumpmässigt. Arrangörerna ska dock se till att varje slamort får minst en och som mest två första- och sistaplatser i läsordningarna. Vilken av slamortens poeter som läser i vilket bout bestäms också genom lottning. Arrangörerna kan dock justera läsordningen för att undvika att någon poet får endast fördelaktiga eller ofördelaktiga platser i läsordningen, eller för att två poeter möts alltför ofta.

3.4 Rankning

Varje kvalbout ger varje deltagande poet en rankningspoäng. Den är densamma som poetens placering i boutet. Högst poängsumma ger rankningspoäng ett, näst högst två, och så vidare. Har flera poeter lika poängsumma används reglerna ”Vid lika poängsumma” (se 1.8). Efterhand summeras rankningspoängen till en rankningssumma. Poeterna rankas enligt denna summa. Lägst rankningssumma ger rankning ett, näst lägst ger två, och så vidare. Har flera poeter lika rankningssumma (när alla kvalbout är genomförda) används reglerna ”Vid lika rankningssumma” (se 3.5). De åtta lägst rankade (bäst placerade) poeterna efter alla kvalbout går vidare till den individuella finalen.

3.5 Vid lika rankningssumma

Om två eller flera tävlande slutar på samma rankningssumma när alla kvalbout är genomförda bestäms deras rankning enligt följande principer och i följande ordning: 1. lägsta enskilda rankningspoäng 2. högst antal av den lägsta rankningspoängen 3. näst lägsta rankningspoäng 4. högst sammanlagda skillnad mellan poetens poängsumma och medianpoängsumman i varje poets tre kvalbout. Om de tävlande ändå inte går att skilja åt är det upp till tävlingsledningen att avgöra om de ska få dela på placeringen eller skiljas åt med hjälp av lottning.

3.6 Individuell final

Den individuella finalen består av grundomgång, slutspel och finalduell. I grundomgången läser alla åtta poeter. De fyra poeter som har högst poäng i första omgången går vidare till slutspelet. De två poeter med högst poäng i andra omgången går vidare till finalduellen. Läsordningen i grundomgången baseras på rankning. Lägst rankning efter kvalbouten läser sist i första omgången i finalen, näst lägst läser näst sist, och så vidare. Läsordningen i slutspelet bestäms genom kompenserad rankning. Kompenserad rankning innebär att summan av rankning och startplats i boutet blir poetens rankningspoäng. I finalduellen singlar poeterna under MC:s överseende slant, och den som vinner bestämmer läsordningen.

3.7 Antagning av individuellt anmälda poeter

Till SM i Poetry slam 2024 antas fyra poeter som inte har kvalat in via slamorternas lokala tävlingar. Dessa fyra bildar en egen slamort i tävlingen. Om fler än fyra poeter anmäler intresse gör tävlingsledningen ett urval. Poeter som har haft svårt att kvala i en slamort under året, till exempel på grund av avstånd, prioriteras.

ATT TÄNKA PÅ SOM JURY

- Som jurymedlem ska du bedöma diktens innehåll och form och dess framförande som helhet. Helhetsintrycket ska resultera i en poäng från 0,0 till 10,0 baserad på din helt subjektiva bedömning.

- Det är dikten, inte poeten, som du ska sätta poäng på.

- Publiken kommer förmodligen att vilja påverka din poängsättning, men det ska du strunta fullkomligt i.

- Tänk på risken för poängstegring, alltså tendensen att poängen höjs mot slutet av en omgång till nackdel för de som läste tidigt i omgången. Tänk tillbaka på den poäng du satte på förpoeten.

- När du ska sätta poäng ska du lita på ditt första intryck och inte lyssna för mycket på MC, som försöker underhålla publiken genom att prata om något annat.

- Ställ inte upp i juryn om du kan betraktas som jävig eller om du inte kan vara med under hela tävlingsomgången.

- Som jurymedlem har du en viktig uppgift. Det är direkt avhängigt juryn om tävlingen blir seriös. Du ska alltså inte frestas att ge 3,1 poäng till en dikt som handlar om geometri eller 6,6 till en dikt om sex.

- Och till sist – det är du som bestämmer! Poeterna och övriga publiken kanske inte verkar visa tillräcklig uppskattning just nu, men utan din insats blir det ingen tävling.

- När du sätter poäng på en lagdikt ska du förutom diktens form, innehåll och framförande även beakta i vilken utsträckning dikten framförs som ett lagarbete.